About products and suppliers:
Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 1949 sử dụng máy dây ràng buộc. Có rất nhiều sử dụng máy dây ràng buộc lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như electricity, manual. Bạn cũng có thể chọn từ glue binding machine, wire binding machine, và comb binding machine sử dụng máy dây ràng buộc.