About products and suppliers:
Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 9495 cắm trong nhiệt. Có rất nhiều cắm trong nhiệt lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như overheat protection, adjustable thermostat, và tip-over protection. Bạn cũng có thể chọn từ electric, usb, và battery cắm trong nhiệt. Cũng như từ other, 500w, và 1500w cắm trong nhiệt.Và bất kể cắm trong nhiệt là infrared heater, convector heater.