About products and suppliers:
Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 5518 đông lạnh cá ngừ. Có rất nhiều đông lạnh cá ngừ lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như whole, body, và fillet. Bạn cũng có thể chọn từ fd, ad, và vf đông lạnh cá ngừ. Cũng như từ water, oil, và brine đông lạnh cá ngừ.Và bất kể đông lạnh cá ngừ là yellowfin tuna, skipjack tuna, hay tuna.