About products and suppliers:
Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 3267 điều hòa không khí di động tiếng ồn thấp. Có rất nhiều điều hòa không khí di động tiếng ồn thấp lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như electric, solar, và battery. Bạn cũng có thể chọn từ cooling/heating, cooling only điều hòa không khí di động tiếng ồn thấp. Cũng như từ 2-4, 4.1-6, và 16.1-20 điều hòa không khí di động tiếng ồn thấp.Và bất kể điều hòa không khí di động tiếng ồn thấp là > 12001, 8001-10000, hay <6000.