About products and suppliers:
Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 5947 50mm mù. Có rất nhiều 50mm mù lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như fabric, plastic, và metal. Bạn cũng có thể chọn từ built-in, ceiling installation, và side installation 50mm mù. Cũng như từ horizontal, vertical 50mm mù.Và bất kể 50mm mù là grey.