báo cáo Đáng Ngờ Hoạt Động
tổng quan

Specifications

Cleopatra
Clay model
Dimensions: 0,6 m high x 0,8 m x 1,1m
Edition: Series of 3